Сигнал до председателя на ВКС- г-н Лозан Панов във връзка с действията на съдия на ПОС Ирена Писова

                                                                                                                           ДО                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВКС                                                                                   Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ                                                              КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АС ПЛОВДИВ                                                                                            Г-ЖА МАГДАЛИНА ИВАНОВА                                                                 КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ПЛОВДИВ                                                                                     Г-Н ВЕСЕЛИН ХАДЖИЕВ   С И Г Н А Л От Адвокат Александър Манолов Служебен адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“, 16, адвокатска къща „Манолов и партньори“ Относно Необходимостта за приемане на Тълкувателно решение от пленума на ВКС, касаещо спиране на изпълнителното производство по чл. 432, т.2 ГПК   УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ, Скандализиран съм от решението на Пловдивския окръжен съд, IV гр. отд, гр.д. №980/2017 г. с председател на състава и докладчик- съдия Ирена Писова. Същото е постановено в противоречие практиката на съдилищата по прилагането на чл. 432, т. 2 …

Отговор на министъра на околната среда и водите на становището ни във връзка с ремонтните дейности на бул. Дондуков

ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ коруnциятл“   Относно: Становииуе на неправителствена организация .. Юристи срещу корупцията“ във връзhа с ремонтни дейности на бул. Дондуков, гр. София УВАЖEАEМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) високо цени заинтересованосrга на всички граждани и организации, относно проблемите на околната среда и подкрепя. в рамките на своите възможности и компетентност, дейностите и мерките насочени към подобряване състоянието на компонентите на околната среда.. в т.ч. на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и на шумовото замърсяване. Както е добре известно, по отношение на КАВ проблем на територията на цялата страна. включително в Столична община, са превишенията на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10), като основните …

Поздравителен адрес до новоизбраният председател на СРС- г-н Александър Ангелов

                                                                                                                                  ДО                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СРС Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ                                                                        ПО3ДРАВИТЕЛЕН АДРЕС                                                                                    От Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията’; …

Предложение до министър-председателя, г-н Бойко Борисов

                                                                     ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                         Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                КОПИЕ                                                  Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,                             ВИЦЕ-ПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ                                                                         КОПИЕ                                                                              Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,                                              МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище Гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1                                     УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, Обръщаме се към Вас, тъй като Вие бяхте единственият политик, който ни покани на разговор, чиято тема бе борбата с корупцията и начини за противопоставянето й. Тогава Вие решихте, че следва да се срещнем с г-жа Цачева и  с нея да създадем организационни мерки, които да Ви предложим за предприемане на конкретни стъпки в тази насока. Тези наши договорености не бяха постигнати, …

Отговор на председателя на ВКС г-н Лозан Панов на предложението ни за Създаване на Съвет, който да изработи „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД до Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, Безспорно заслужава подкрепа идеята Ви представители на гражданското общество и на институциите в Република България да обединят усилията си в борбата срещу корупцията в страната. Такива начинания са част от верните стъпки по пътя към прозрачната и предвидима съдебна система. Когато бъде създадена инициираната от Вашата организация работна група под патронажа на министъра на правосъдието за изработването на правила за противодействие на корупцията в съдебната власт, ще мога да разговарям със съдиите от Върховния касационен съд, компетентни в тази област, за да определя конкретен представител. С уважение, ЛОЗАН ПАНОВ , ПРЕДСЕДАТЕЛ НA . ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД   jpg2pdf

Становище до министъра на околната среда и водите, г-н Нено Димов, министъра на културата г-н Боил Банов

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-Н НЕНО ДИМОВ ДО МИНИСТЪРА ЧА КУЛТУРАТА Г-Н БОИЛ БАНОВ КОПИЕ КМЕТА НА ГР. СОФИЯ Г-ЖА ФАНДЪКОВА СTAНОВИЩЕ От Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТД“ Със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1 УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ, Повода да се обърнем към вас е 3аявеното в медиите от г-жа Фандъкова: „относно това дали ще има асфалт, павета unu смесена настилка по бул. ,,,Дондуков“ … ключово ще е решението на Министерството на културата“ очевидно е, че кмета на гр. София желае бул. „Дондук~эв“ да остане покрит само с павета и,  да наложи своето виждане използва, незнайно защо и авторитета на министъра на културата, а не на министъра на околота среда и водите. Булевард ,; …

Отговор на Главният прокурор на РБ на предложението ни за създаване на Съвет,който да изготви „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЛАВЕН ПPOKYPOP до Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ Гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ № 16, ет. 1 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, С Ваше писмо сте отправили молба да бъде определен представител на Прокуратурата на Република България, който да участва в съвет, чиято задача ще бъде изготвянето на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система „. Бих искал да Ви уведомя, че ПРБ има готовност да участва в подобни инициативи. Следва да уточня, че съгласно Решение №682 от 13.08.2009 г. на Министерски съвет на Република България министърът на правосъдието осъществява пряк диалог с Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. С оглед на това Ви уверявам, че ако …

Предложение до Министъра на правосъдието на РБ г-жа Цецка Цачева

                                                                      ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО                                                                                Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА   ПРЕДЛОЖЕНИЕ От НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „Юристи срещу корупция“ със седалище: Гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, Имаме честта и удоволствието да Ви поздравим с авторитетният избор и да Ви пожелаем здраве, мъдрост и кураж в трудният път. Впечатлени сме от готовността Ви за борба с корупцията. Може да разчитате винаги на нашата независима експертна помощ, когато се касае за една обективна законова борба с ширещата се корупция в нашата страна, която убива ценностите и икономиката ни. В последният си мониторингов доклад ЕК посочи отсъствието на напредък в Република България в борбата с корупцията. Една от първите препоръки на Европейската комисия в тази насока беше …

Предложение до председателя на ВАС г-н Георги Колев

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАС Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1   УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, Като Юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитието на гражданско общество, за консолидиране на  усилията  в борбата срещу корупцията в Република  България и ликвидирането й от всички сфери на обществения живот, не може да останем индеферентни  към заключенията на Европейската комисия, обективирани в  последният й  мониторингов доклад  за напредъка на България.  ЕК прави обобщение на последните десет години, като изводите не са особено добри за управленията на България през това време.  България не постига напредък по отношение на борбата с корупцията през последните десет години на мониторингово …

Предложение до главният прокурор на РБ г-н Сотир Цацаров

ДО ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НА РБ Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ       ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1   УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Като Юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитието на гражданско общество, за консолидиране на  усилията  в борбата срещу корупцията в Република  България и ликвидирането й от всички сфери на обществения живот, не може да останем индеферентни  към заключенията на Европейската комисия, обективирани в  последният й  мониторингов доклад  за напредъка на България.  ЕК прави обобщение на последните десет години, като изводите не са особено добри за управленията на България през това време.  България не постига напредък по отношение на борбата с корупцията през последните …