Писмо на Министъра на правосъдието относно инициативата за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“.

до Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА върховния КАСАЦИОНЕН съд до Г-Н ГЕОРГИ ЧОЛдКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД до Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР до Г-Н ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТд ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО придоыттото ИМУЩЕСТВО КОПИЕ: Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА” Относно: Инициатива за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В Министерството на правосъдието е получено писмо с рег. № 66-00-123/16.07.2018 г. от г-н Александър Манолов председател на УС на сдружение „Юристи срещу корупцията“. Писмото е по повод инициатива за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система”. Посочено е, че съгласие за участие в инициативата са изразили …

Писмо до Главния секретар на президента на Република България и Отговор

ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА НА РБ Г-Н ДИМИТЪР СТОЯНОВ УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, Искаме да изразим нашата благодарност за поканата, която получихме за участие в Международната конференция по „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията“ под патронажа на президента на РБ- г-н Румен Радев. Заявяваме интерес и молим да ни бъде изпратен в превод Доклада на г-н Рафаеле Пичирило, директор на Дирекция „Правни въпроси“ при Министерството на правосъдието на Република Италия и доклада на доцент д-р Диана Ковачева- заместник- омбудсман на РБ. С уважение, Председател на УС на НПО „Юристи срещу корупция“ Александър Манолов SCAN_20180723_150401496 SCAN_20180723_145039422

Отговор на КПКОНПИ във връзка с инициативата ни за създаване на Работна група

ДО r-н   AAEKCAHДЪP MAHOЛOB ПPEДCEДATEЛ HA УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ HA HПO „ЮPИCTИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“  УВАЖАЕМИ Г-Н МАНОЛОВ,  Bъв  Bръзка c постъпило в деловодството нa ЦУ КОМИСИЯТА ПИСМО ОТ Вас с наш вх. №ЦЪ01/7235 от 18.06.2018 г.,ни уведомявате, че представляваната от Вас организация е инициатор за създаване на работна група под патронажа на министъра на правосъдието за изработване на Прравила за противодействие на корупцията в съдебната система и по този повод Ви уведомявам, че Комисията за противодействие на корупцията за отнемане за незаконно придобитото имущество ще вземе участие в предстоящата работна среща. Лице за контакт Трифон Трифонов- директор на дирекция „международна дейност, координация и контрол“, телефон за връзка:0882699098 3A ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПКОНПИ:       (Съгласно Заповед №пД06-291/06.06.2018 г) /АНТОН СЛАВЧЕВ/ SCAN_20180709_111447487

Становището ни в подкрепа на съдия Надежда Джелепова и съдия Мариника Чернева в номинацията им за заместник-председатели на ВАС

                                                                                                                                                                    ЧРЕЗ                                                                           …

Становище на ИВСС относно сигнала ни за проверка на съдия Ирена Писова ОС Пловдив

СТАНОВИЩЕ по сигнал с вх. рег. № Ж-17-975/18.10.2017 г. от Генади Георгиев — инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, след като се запознах със сигнал вх. рег. № Ж-17975/18.10.2017 г., установих следното:   В Инспектората към Висшия съдебен съвет е постьпил сигнал вх. рег. № Ж-17-975/18.10.2017 г , подаден от адв. Александър Манолов, адрес за кореспонденция гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни” № 16, ет.1, адвокатска къща „Манолов и партньори” В сигнала се иска проверка на гр. дело № 1534/2017 по описа на ОС Пловдив, както и на останалите дела със същия предмет, разпределени на доклад на съдия Ирена Писова от същия съд. Повод да се иска проверка е решението от 18.07.2017 г. по цитираното дело, с което …

Отговор на съдия Георги Чолаков, председател на ВАС, на предложението за създаване на работна група, която да изработи правила за противодействие в съдебната система.

                                                                                                                                    ДО                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ   …

Предложение до председателя на ВАС г-н Чолаков за създаване на работна група, която да изработи „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

                                                                                                                                                               ДО                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         …

Поздравителен адрес до новият председател на Върховния административен съд- г-н Георги Чолаков

  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Г-Н ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС От Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“, със седалище гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1 УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОЛАКОВ, Поздравяваме Ви с авторитетния избор на двата Висши съдебни съвети за председател на Върховния административен съд. Пожелаваме Ви здраве, за да можете мъдро и успешно да ръководите една от най-големите институции в съдебната система по един достоен и прозрачен начин. Вярваме, че в следствие на Вашите усилия ще бъде повишено общественото доверие към ВАС, чрез осигуряването на гражданите на достъпен и бърз процес. Считаме, че е правилно новите заместник-председатели на ВАС да бъдат избрани от неговия пленум. Правилно е обществото да бъде запознато по какъв начин се избират …

Писмо от Политическия кабинет на Министър-председателя на Република България до министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева

             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                    КАБИНЕТ НА           МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                                                                                                        до                                                                       …

Становище до Бойко Борисов

                                                                                                                    ДО                                                                                МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                                           …