За изпълнение на целите си Сдружението набира средства по сметка:

IBAN:  BG47 BPBI 7942 1478 4066 01

BIC код:  BPBIBGSF