Предмет на дейност

Сдружение „Юристи срещу корупцията” е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност.

То е доброволно обединение на юристи, които с общи средства и усилия ще се стремят към ликвидиране на корупцията в Република България. Основната цел на Сдружението е борба с корупцията в Република България, като се акцентира върху ликвидирането й в съдебната система, държавните и обществени структури.

Сдружението е учредено да съдейства за развитието на гражданското общество, за консолидиране на усилията в борбата за открито управление, за прозрачност и непредубеденост при вземане на решения от служителите в държавните и общински структури. Търси се активно съдействие и сътрудничество с гражданите за изграждане на независима и безпристрастна съдебна система. Цел на сдружението е да популяризира сред гражданското общество точно и недвусмислено определение на понятието „корупция” във всичките му форми, като създаде обществена нетърпимост към него и даде възможност на гражданите да правят предложения за противодействие на това явление.

Средствата, чрез които сдружението ще постига целите си са :

  1. Провеждане на дискусии, семинари, обучения, на които подробно и на достъпен език да се обясни действащото законодателство и възможностите за противодействие на корупцията от страна на гражданите.
  2. Чрез предавания, дискусии, статии в медиите ще се стимулира гражданското общество да противодейства на корупцията.
  3. Правно подпомагане, насочено към пресичане на корупционни практики чрез сигнализиране съответните структури от съдебната, държавна, общинска власт и медиите.
  4. Чрез участие в издателска и правна дейност и други, разрешени от законите инициативи за набиране на средства и имущество, които да се използват за осъществяване целите на сдружението. Сдружението сътрудничи в своята дейност със сродни правителствени и неправителствени организации в страната и в чужбина, като провежда информационна дейност по отношение структурите на ЕС.

Сдружение „Юристи срещу корупцията” предлага безплатна правна консултация и помощ при сигнали за корупционни практики и си поставя за цел да информира за възможностите за защита правата на гражданите, попаднали в корупционна обстановка.

Членове на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Юристи срещу корупцията” могат да бъдат дееспособни физически лица, които се представляват от законните им представители или изрично упълномощени лица. Допуска се членуването и на студенти по право.

Управителен съвет

адвокат Александър Манолов – председател на УС

проф. д-р Александър Воденичаров – зам. председател на УС

нотариус Станислав Филипов – член на УС

Учредители

Александър Манолов – адвокат
Проф. д-р Александър Воденичаров
Полк. д-р. Георги Петров- военен съдия
Проф. д-р Димитър Радев
Атанас Симеонов – гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, д-р по право
Станислав Филипов – нотариус
Пламен Христов – прокурор
Божидар Лукарски – адвокат, САК
Явор Начев – адвокат, САК
Любомир Георгиев – адвокат от САК
Красимир Кипров – съдия
Калин Софиянски – прокурор
Диана Кипрова – прокурор
Марияна Дечева – съдия
Полина Аврамова – юрисконсулт
Здравко Стойчев – адвокат от САК
Володя Златев – адвокат
Тотка Янева – адвокат от САК
Марияна Симонова – съдебен изпълнител
Иглика Иванова – депутат

Набиране на средства

За изпълнение на целите си Сдружението набира средства по сметка:

IBAN: BG47 BPBI 7942 1478 4066 01

BIC код: BPBIBGSF