Становище в подкрепа на Сотир Цацаров за Главен прокурор на РБ

ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА ВНИМАНИЕТО НА : ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА И КОМИСАР ПО ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО – Г-ЖА ВИВИАН РЕДИНГ

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД – ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

КОПИЕ: ДО И.Д ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н БОЙКО НАЙДЕНОВ

КОПИЕ:      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ И КАНДИДАТ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР – Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

                                                                          СТАНОВИЩЕ

                                     ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
                                  СДРУЖЕНИЕ “ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА”

със седалище – град София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“, №16

                                                 В ПОДКРЕПА ИЗБОРА НА
                                   СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ ЗА
                       ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение «Юристи срещу корупцията» изцяло подкрепя господин Цацаров, че не е необходимо да чакаме промени в конституцията и да стоим на едно място, нито дори да чакаме промени в закона. Могат да се използват и сегашните възможности, определени в закона като управленски правомощия на ВСС, за да се ликвидира огромната диспропорция в натоварването на съдебните райони. Крайно време е критериите в съде5ните райони да се обвържат с демографски и със социално- икономически данни и съответно — с коефициентите на пресrьпност в тях. Трябва да изработят еднакви критерии, които да важат за всеки съдебен район, и да се изпълнят със съдържание за всеки орган на съдебната власт. Тогава ще се получи снимка на действителното положение. Имайки я, започваме да кроим, а кроенето най-общо мож~ да се нариче нова съдебна география. То включва да се намалят съдебните райони на най-натоварените съдилища и да се придаде част от общините на по-ненатоварените. Освен това — да се преразпределят свободните бройки в страната, вместо те да стоят празни и да бъдат запълвани с командировани магистрати за неопределено време. Също така – да се разпределят дори и заетите щатове. И най-накрая — да се стигне и до някои по-болезнени решения, които са свързани със съдбата на най-ненатоварените органи в съдебната власт. Тези решения са тежки и точно заради това никой не иска да ги вземе и именно поради това изборът на господин Цацаров би бил успешен. Той има вижд: нето и силата за вземане на тежки решения, които обаче ще доведат до цялостно реформиране на съдебната система.

Като достойна бихме определили позицията, която зае господин Цацаров с направеното от нег~ва страна искане за промяна правилата за гласуване при избора на главен прокурор, които бяха приети от ВСС на 8.1 1 .2012г. В писмо до правосъдния минисrьр Диана Ковачева той настоява гласуването да става с жребий, а не по реда на посrьпване на кандидатурите, както беше прието от Висшия съдебен съвет. Така приетите правила предизвикаха множество коментари относно това дали не са предназначени, за да осигурят на точно определен кандидат сигурна победа на предстоящия избор. Сружение «Юристи срещу корупцията» изцяло подкрепя предложението на господин Цацаров, кандидатите да се подлагат на гласуване по друг ред – напр. по поредност, определена чрез публично теглене на жребий от тях.

След случая «Марковска», при избора за главен прокурор следва да се избегнат и най- малките съмнения в публичното пространство за фаворизиране на който и да било от кандидатите, като същевременно не бъдат засегнати сроковете и предпоставките за допускане на кандидатите по обявената вече процедура. Предвид горното, моля да приемете нашето предложение при гласуването на кандидатите да бъдат поканени като наблюдатели и прс;дставители на неправителствени организации.

С уважение:

/адв. Ал. Манолов – председател на Управителния съвет на Неправителствена организация Сдружение «Юристи среиуу коруnцията» /

 

 

Leave a Comment