Становище относно кандидатурата на г-н Иван Гешев за Главен прокурор на Република България

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА Р БЪЛГАРИЯ

И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

                                                                              ДО

                                                                               ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ  НА ВСС

 

                                                                              ЧРЕЗ

                                                                              Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

                                                                             ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ И

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

                                                                             ДО

                                                                            ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

                                                         КОПИЕ:  ДО

                                                                               Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

                                                                               ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

 

                                                                             С Т А Н О В И Щ Е

                                                                                         от

                                                       НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

                             със седалище: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ 16, ет. 1

 

                           Относно: Кандидатурата на г-н Иван Гешев за Главен прокурор на Р България

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Категорично подкрепяме кандидатурата на г-н Иван Гешев за Главен прокурор на Република България. Концепцията му за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България е впечатляваща. В нея той разглежда гражданското общество като работодател на магистратите. Счита, че за тяхната ефективност и за преодоляване недостига на справедливост следва да се наложи система в работата, а не това да зависи от волята на един човек, било то и главния обвинител.

Убедени сме, че ако г-н Иван Гешев получи Вашето доверие, приоритетите в работата му като главен прокурор, ще бъдат предприемане на мерки за окончателно изпълнение на препоръките в докладите на Европейската комисия и завършване процеса на съдебната реформа. Очакваме от него съществен напредък в борбата срещу корупцията особено в съдебната система. Ще подкрепим уверенията му за широк диалог на прокуратурата с представители на гражданското общество.

Считаме, че г-н Гешев е доказал професионалните си качества на магистрат, като издигнатата му кандидатура изцяло отговаря на изискванията съгласно чл. 170, ал. 5 от ЗСВ. Административният опит на г-н Гешев показва, че има умения за работа в екип и изявена независимост и воля за налагане на законността. Решителността му при изпълнение на служебните задължения показва и спазването на висок етичен стандарт. Въпреки че лично бе подложен на медиен натиск, показва психическа устойчивост при работата си под напрежение и високо ниво на стрес. Тези му качества доказват, че той ще осигури баланс между задачите на прокуратурата и обществените очаквания. Като човек от кариерата, дългогодишен следовател и прокурор, г-н Гешев познава проблемите в прокуратурата и досъдебното производство на ниско и високо ниво. За първи път прокурорската общност издига единодушно кандидатура от своите среди, което е много добро начинание и показва, независимо от противните мнения, авторитетът на г-н Гешев сред магистратите.

Ние, като част от гражданското общество и неправителствения сектор, ангажирани с борбата срещу корупцията в нашата страна, подкрепяме кандидатурата на г-н Гешев за Главен прокурор на Република България, като вярваме, че той ще остави  ярка професионална следа след изтичане на мандата му.

 

                                                     С уважение,

                                                                               Александър Манолов

                                                                               Председател на УС на НПО „Юристи срещу корупцията“

 

Leave a Comment