Становище на ИВСС относно сигнала ни за проверка на съдия Ирена Писова ОС Пловдив

СТАНОВИЩЕ по сигнал с вх. рег. № Ж-17-975/18.10.2017 г.

от Генади Георгиев — инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, след като се запознах със сигнал вх. рег. № Ж-17975/18.10.2017 г., установих следното:

  В Инспектората към Висшия съдебен съвет е постьпил сигнал вх. рег. № Ж-17-975/18.10.2017 г , подаден от адв. Александър Манолов, адрес за кореспонденция гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни” № 16, ет.1, адвокатска къща „Манолов и партньори”

В сигнала се иска проверка на гр. дело № 1534/2017 по описа на ОС Пловдив, както и на останалите дела със същия предмет, разпределени на доклад на съдия Ирена Писова от същия съд. Повод да се иска проверка е решението от 18.07.2017 г. по цитираното дело, с което е оставена без уважение жалбата на присъединен кредитор против постановление за спиране на производството. В сигнала е посочено, че константната съдебна практика е, че спиране на изпълнително дело по чл. 432, т.2 ГПК може да се иска от всички кредитори- първоначален и присъединени. В решението, което се цитира съдебният състав е приел, че е достатьчно който и да е кредитор да поиска спиране и съдът може да спре изпълнителното производство. Адв.Манолов е сезирал и председателя на ВКС, който е от своя страна е дал препоръка на председателя на ОС Пловдив да свика общо събрание на съдиите от въззивните граждански състави, на което да се обсъди въпроса и да се приеме, че следва да се съобразяват с постоянната практика по приложението на чл. 432, т.2 ГПК.

След внимателно запознаване със съдържанието на сигнала, както и приложеното към него решение от 18.07.2017 г. по гр. дело № 1534/2017 по описа на ОС — Пловдив, ИВСС изиска информация от председателя на ОС Пловдив за изпълнението на препоръката, дадена от председателя на ВКС. С писмо изх. № 21486/22,11.2017 г председателят на ОС Пловдив е посочил, че на 19.10.2017 г. е проведено Общо събрание на съдите от гражданско въззивно отделение, на което е прието решение да се съобразяват със съдебната практика по приложението на чл. 432, т.2 ГПК и когато се спира изпълнително производство, това да става единствено само когато е налице съгласието на всички кредитори. Към писмото е приложен и препис от протокола от общото събрание.

ИВСС не е съдебна инстанция и няма компетентност да се намесва в работата на съдиите и да им указва как да прилагат закона. Всеки съдия сам решава по вътрешно убеждение правния спор, който трябва да разреши. Доколкото единствено съдия Писова не се е съобразявала с константната съдебна практика, то е било проведено Общо събрание на въззивно гражданско отделение, на което е взето решение всички съдии при искане за спиране на изпълнително производство да изискват съгласието на всички кредитори- първоначален и присъединени.

Предвид изложеното, доколкото при предварителното проучване на сигнала не се установиха нарушения, които попадат в кръга от правомощия на ИВСС, изброени изчерпателно в чл. 54, ал. 1 от ЗСВ, липсват основания за извършване на проверка по смисъла на чл. 56 и сл. от Закона за съдебната власт.

Копие от настоящото становище да бъде предоставено на адв. Ал. Манолов, на посочения адрес.

ИНСПЕКТОР:

ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ

SCAN_20171213_144033010 SCAN_20171213_144309662

Leave a Comment