Становище до Министър-председателя г-н Бойко Борисов и г-жа Меглена Кунева относно общата концепция за институционалната рамка за противодействие и превенция на корупцията

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ Q1 София 1164; ул.“Неразделни“

 

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г – Н БОЙКО БОРИСОВ ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПOЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ Г – ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

                                                              СТАНОВИЩЕ

                                                                         От

 неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“, със седалище гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Неразделни“ №16, ет. 1

                                                              относно

 общата концепция за институционалната рамка за противодействие и превенция на корупцията

Уважаеми господин Борисов и уважаема госпожо Кунева,

Преди всичко бихме желали да изкажем своите благодарности, че оправдахте

нашето доверие и отговорихте на предложението ни за създаване на граждански съвет

по антикорупция към Единния антикорупционен орган (ЕАО).

 

Засиленият граждански контрол) без съмнение) ще изиграе важна роля за

повишаване степента на прозрачност пред обществото.

 

Удовлетворени сме, че нашата идея бе възприета и въплътена в концепция,

която ще върне доверието на обществото в законността и моралните устои, а именно

създаването на граждански съвет по антикорупция към новия Единен антикорупционен

орган (ЕАО). Силно се надяваме, че този съвет ще бъде елемент от борбата срещу

корупцията и престъпността и ще осъществи замисъла на своето създаване, защото

обществото вече се умори от неработещи механизми за „изкореняване на гнилите

клетки” в различните сфери на обществения, политическия и икономическия живот в

страната.

 

За да бъдат постигнати тези цели, бихме искали да Ви предложим съответните

 

експерти, представени от нашата неправителствена организация, които ще бъдат част

от структурата на съвета, да бъдат назначени в същия по граждански договор, а не на

щат. Мотивите, с които обосноваваме тази своя идея, са: на първо място, ако

съответният експерт не докаже своите професионални и морални качества, изискуеми

за такъв важен орган, да бъде освободен незабавно и заместен от друг; на второ място,

в нашата организация членуват действащи магистрати и адвокати; по закон те не могат

да бъдат обвързани в друго трудово правоотношение, а едва ли биха прекратили своята

професионална дейност, за да заемат съответната щатна длъжност. Ето защо считаме,

че предложението ни е резонно.

 

Бихме желали да изразим също и нашата пълна подкрепа по отношение на

Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и

организираната престъпност и създаването на централизирана структура, каквато е

 

Единния антикорупционен орган, който следва да съсредоточи в себе си ресурсите ифункциите, с които са разполагали досегашните неефективни органи като Комисията за

конфликт на интереси, БОРКОР и т. н.

 

Безспорно обаче всичко това трябва да излезе от формата на добре звучаща*

илюзорна идея и да бъде конкретизирано в един бъдещ закон за дейността на

антикорупционния орган така, както сме посочили и ние в нашето предложение.

 

Изцяло заставаме зад виждането на госпожа Кунева, новосъздаденият ЕАО да

бъде контролиран лично от министър – председателя господин Бойко Борисов. От

друга страна, това е и логично продължение на публичната заявка на премиера, че до

четири месеца сме в състояние да изпреварим Румъния в борбата срещу корупцията.

 

В тази контролна дейност господин Борисов, който безспорно е изключително

натоварен като министър – председател, ще се нуждае от съветници, знаещи и можещи

хора, които притежават не само доказан професионализъм, но и се отличават с високи

морални качества. В този смисъл ние сме готови съвсем безкористно и безплатно да

предложим експерт – съветник с дългогодишен юрицически стаж като магистрат и

висш служител в Министерството на правосъдието, който да му съдейства при

осъществяване на контролната дейност.

 

Предварително Ви благодарим за отделеното внимание и са надяваме

становището ни да получи Вашето одобрение!

С уважение,

адвокат „Александър Манолов, председател на сдружение

„Юристи срещу корупцията”