СТАНОВИЩЕ В ПОДКРЕПА ИЗБОРА НА Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО

ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ И РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ –

Г-ЖА ВЕРА ЙОУРОВА

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ДО

Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ДО

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ – СЪДИЯ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ
от
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“
със седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни Ns 16
В ПОДКРЕПА ИЗБОРА НА Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕВРОКОМИСАР

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид основната цел на нашата неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“ – консолидиране усилията на гражданското общество в борбата срещу корупцията в съдебната система и органите на изпълнителната власт, изразяваме нашата подкрепа за кандидатурата на г-н Лозан Панов за председател на Върховния касаqионен съд на Република България.

Г-н Лозан Панов е утвърдил се юрист с безупречно име и авторитет, както* в средите на магистратурата, така и сред представителите на юриспруденцията в България. Г-н Панов притежава богат професионален опит като съдия от кариерата в различни съдебни инстанции у нас и като съдебен практикант в чужбина. Това му дава възможност да опознае добре проблемите в съдебната система, както и да формира, и защити обоснованата си визия за тяхното преодоляване.

Ние ечитаме, че г-н Л. Панов е точният човек, който безкомпромисна ще участва в реформа на така нереформираната ни съдебна система. За съжаление досегашният председател на Върховния касационен съд – проф. Лазар Груев, въпреки нашите сигнали, не предприе никакви мерки за изграждане на независима и безпристрастна съдебна система. Бяха допуснати непрозрачни кадрови назначения на съдии, някои от които бяха дори фрапиращи, даващи възможност на магистрати да израснат от съдия в районен съд директно като съдия във Върховния касационен съд. За какъв морал и зачитане на правилата за кариерно развитие на магистратите можем да говорим? Какъв пример за принципност даваме на другите магистрати и обществото като цяло?

Въпреки уважението ни към другия кандидат за поста – съдия Павлина Панова, която добре се представи пред Висшия съдебен съвет при предишния избор, ние считаме, че тя не е точният човек, необходим на съдебната общност и гражданското общество, тьй като бе в екипа на проф. Груев, който според нас бездействаше от гледна точка на необходимите реформи.

Напълно споделяме виждането на председателя на ВАС г-н Георги Колев, че този път Висшият съдебен съвет дължи на магистратите и обществото „един прагматичен избор“• На Върховния касационен съд е нужен нов човек, извън този съд, с нови разбирания, нов подход за промени и ново реформаторско виждане. Не могат да се отминат безупречните качества на съдия Панов като администратор, защото беше успешен ръководител на Административния съд – София град.

Тук е мястото да напомним на Висшия съдебен съвет думите на главния прокурор г-н С. Цацаров при неговия избор, че „доста дълго продължи управленското безвремие“• Ние ще добавим: „и в ръководството на ВКС“, което не разреши най-наболелите проблеми на съдебната система.

Наблюдаваме от дълги години развитието на г-н Л. Панов като магистрат. Без да изпадаме в подробност, ще споделим един случай, когато той не допусна вмешателство в неговата работа като съдия от бивш министър на правосъдието, безкомпромисно постанови своя съдебен акт, който бе потвърден от въззивната и касационната инстанция. Този пример ни дава убеждение, че в своята дейност като председател на Върховния касационен съд, г-н Панов ще бъде безкомпромисен, ще се ръководи само от закона и ще допринесе за изграждането на една наистина независима и безпристрастна съдебна система. Неговият избор, с тези му качества, ще доведе до издигане на рухналия авторитет на съдебнатt система, която за предходния месец е на последно мясго по обществено доверие.

Нека припомним на уважаемия Висш съдебен съвет, че предстои поредният доклад на Европейската комисия в края на януари, който напълно основателно ще бъде очаквано негативен. Апелираме членовете на Висшия съдебен съвет да загърбите Вашите „квотни разногласия“ и заявявайки магистратска мъдрост, изберете най-достойният кандидат, който според нас е съдия Лозан Панов.

                                                                                                                   С уважение:

                                                                                                                  Адв. Александър Манолов, председател                                                                                                                   на УС на НПО 

                                                                                                                   „Юристи срещу корупцията“