Сигнал до председателя на ВКС г-н Лозан Панов

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

СИГНАЛ

От

Александър Манолов, председател на УС на НПО „Юристи срещу корупцията“

Седалище: гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

Обръщаме се към Вас като председател на ВКС и председателстващ съдийската колегия на ВСС поради неуважителното и скандално отношение към нашата организация на председателя на СРС- съдия Александър Ангелов. Писмено поискахме среща с него в качеството му на административен ръководител на най-големият районен съд в Република България, за да го уведомим за сериозни организационни и други проблеми в тази институция. Такава среща буквално ни бе отказана под претекст, че следва писмено да формулираме проблемите.

От 2011 г. съдия-докладчик по делата на Софийски районен съд, 50- с-в е съдия Шушков. Към този момент същият не е написал решенията си, представете си, по 215 дела, приключили през тези години. Както предишният ръководител на СРС, съдия Методи Лалов, така и сегашният ръководител, съдия Александър Ангелов не предприеха никакви действия

 

 

 

 

по организиране работата на 50- с-в и преодоляване на необоснованите забавяния при движението и решаването на тези дела. Съдия Ангелов вместо да положи възможните усилия в рамките на компетентността като административен ръководител, е определил на съдия Шушков нов състав, а именно 164. От месеци съдия Шушков, гледайки новият си състав, не е написал и едно решение по приключилите 215 дела от 2011 г, на 50 с-в. Имаме сведения, че страни по теза дела, за да им бъдат написани решенията, са провеждали срещи с председателя на съда съдия Ангелов, който е разпореждал на съдия Шушков да напише тези решения. Безспорно по този начин се създава недопустима корупционна практика, като делата не се гледат по ред в годините, а вследствие намесата на административният ръководител на съда, което е недопустимо, защото не се знае какво е разпореждането и дали то е повлияло върху изхода на делото.

Моля с оглед гореизложеното да възложите проверка, като за резултатите да ни уведомите.

 

С уважение,

Александър Манолов,

Председател на УС на НПО

„Юристи срещу корупцията“

SCAN_20180522_130454769 SCAN_20180522_130826711

Leave a Comment