СИГНАЛ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА /ДАБЧ/

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

С И Г Н А Л

от

Неправителствена организация „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, Служебен адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ № 16, етаж 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като неправителствена организация, насочена в борбата с корупцията, оставаме възмутени от факта, че Народното събрание не прие предложеният и така необходим антикорупционен закон. Като имаме предвид постоянната Ви, принципна и непоколебима позиция по конкретни случаи на корупция, вярваме, че политическата воля от най-високо ниво е абсолютен факт и гаранция за действителна борба с корупцията. Ето защо лично се обръщаме към Вас, като представяме на вниманието Ви настоящия сигнал за корупционни практики в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ):

Първо – не ни е известна публична институция, нито у нас, нито по света, където за да се сезира администрацията, е необходимо предварително записване. Ние днес депозираме този сигнал до министър-председателя на Р България, без да е необходимо предварително да се запишем. В Държавната агенция за българите в чужбина това не е така.

На 05.08.2015 г. на официалната интернет страница на Държавната агенция за българите в чужбина е публикувано следното „важно съобщение“ (Приложение № 1 – копие на съобщението): „От 01 септември в ДАБЧ ще се приемат документи само на заявители, записани в електронната система на агенцията за съответния ден! Извън този график документи няма да се приемат. От ръководството на ДАБЧ.“

Днес, 07.09.2015 г., ако искаме да направим записване в тази електронна система, първата възможна дата е 29 юни 2016 г. (Приложение № 2 – копие на графика).Повече от 9 (девет) месеца трябва да чакат нашите сънародници в чужбина, моля забележете – не за да получат, а за да подадат документи за получаване на удостоверение за български произход; не „за да възникне правото им“ да ги подадат след изтичането на този срок, а за да ги подадат в точно определен и никой друг ден.

Основен принцип при създаването на всяка корупционна среда е изкуственото въвеждане на забрани и препятствия, неустановени в закон, какъвто е този случай. Основна характеристика на корупционната среда е успоредното въвеждане на възможност, също неустановена в закон, за преодоляването на това така създадено изкуствено ограничение – заявителите са принудени да подават молби за по-ранно приемане на документите им. След това чиновниците преценяват по субективни критерии кои причини са уважителни; кои заявления да бъдат приети преди срока, който не със закон, а самите те са въвели; кои заявители да чакат 9 месеца, за да подадат заявление, като дойдат в точно определен ден. Тези практики са не само противоправни, тъй като нямат никакво основание в нормативната уредба, но нещо повече – считаме, че те са „абсолютна хранителна среда за корупция“ и няма как да бъдат определени по друг начин.

Второ – не ни е известно да има друга публична институция, която да не приема документи определен месец в годината. Държавната агенция за българите в чужбина е институцията, която не приема документи през месец август. На какво нормативно основание е въведено това на практика ограничаване на правата на нашите сънародници в чужбина? Тази забрана абсолютна ли е или отново се прилага избирателно въз основа на субективната преценка на човешки фактор в агенцията?

Имаме информация и молим да бъде извършена проверка дали през месец август 2015 г., след като забраната за приемане на документи действа за всички „простосмъртни“ заявители, са били приети документите на десетина албански граждани. Как така, иначе „затворените врати“ на деловодството на агенцията, са се отворили за конкретни заявители? Кое е мотивирало това и по чие разпореждане? Струва ни се, че този „пъзел“ може да бъде разрешен само и единствено от ДАНС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приветстваме факта, че наскоро бе назначен нов председател на ДАБЧ. Като се има предвид обаче, че останалите членове на ръководството останаха на постовете си, не е случаен фактът, че горепосочените корупционни практики се „унаследяват“ – прилагани по време на правителството на г-н Пл. Орешарски, със съжаление разбираме, че след известно прекъсване, се прилагат отново.

Като неправителствена организация, пряко ориентирана в борбата с корупцията, заявяваме своята готовност за съдействие в разкриването на корупционни практики и в създаването на механизми за противодействието им. Дълбоко вярваме, че като предоставяме тази информация на Вас, тези практики няма как да не бъдат преустановени, предвид доказаната Ви непримиримост към подобни явления.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Адв. Александър Манолов –

председател на Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“

Leave a Comment