Предложение до Министъра на правосъдието на РБ г-жа Цецка Цачева

                                                                      ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                               Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Юристи срещу корупция“ със седалище:

Гр. София, кв. Лозенец, ул. Неразделни, 16, ет. 1

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Имаме честта и удоволствието да Ви поздравим с авторитетният избор и да Ви пожелаем здраве, мъдрост и кураж в трудният път. Впечатлени сме от готовността Ви за борба с корупцията. Може да разчитате винаги на нашата независима експертна помощ, когато се касае за една обективна законова борба с ширещата се корупция в нашата страна, която убива ценностите и икономиката ни.

В последният си мониторингов доклад ЕК посочи отсъствието на напредък в Република България в борбата с корупцията. Една от първите препоръки на Европейската комисия в тази насока беше „да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията“. От предишното НС бяха предприети опити за изпълнение на тази препоръка, като бяха внесени два законопроекта на т. нар. антикорупционни закони, по които обаче не беше постигнато съгласие.

В едно от интервютата Ви в качеството на министър на правосъдието Вие споделихте идеите си за приемане на т. нар „Антикорупционен кодекс“, в който да бъдат събрани и хармонизирани всичките антикорупционни разпоредби, съдържащи се в редица други НА. В тази връзка споделихте и идеята за поставяне в центъра на цялата тази кампания дейността на Комисията за отнемаме  на незаконно придобито имущество.

Ние, като Юридическо лице с нестопанска цел, учредено да съдейства за развитието на гражданско общество, за консолидиране на  усилията  в борбата срещу корупцията в Република  България и ликвидирането й от всички сфери на обществения живот, сме заинтересовани от тези споделени Ваши идеи. Освен това ние считаме, че за още  по-ефикасна борба с корупцията  следва да бъде създаден Съвет, в който да участват експерти от организацията ни, представители на Министерството на правосъдие, на ВКС, ВАС, прокуратурата, който да изготви правила за противодействие на корупцията в съдебната система. Така изготвените правила следва  да бъдат внесени за одобрение от ВСС, за да имат задължителен характер за всички магистрати в страната. Можем да Ви уверим, че имаме пълната лична подкрепа на президента на Република България, г-н Румен Радев.

Очакваме Вашето становище.

 

                                                                                                           С уважение,

                                                                             Александър Манолов,

                                                                      Председател на УС на

                                                               НПО „Юристи срещу корупция“

jpg2pdf (7)