Писмо от Политическия кабинет на Министър-председателя на Република България до министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева

             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                   КАБИНЕТ НА
          МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                                       до
                                                                                                           Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                                                                МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                                               КОПИЕ: ДО
                                                                                           Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ
                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
                                                                                  НА НПО „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
Приложено Ви изпращам по компетентност копие на становище от НПО „Юристи
срещу корупцията“ относно създаване на работна Група под патронажа на минисrьра на
правосъдието, която да изготви Правила за противодействие на корупцията в съдебната
система с резолюдия на минисrьр-председателя.
Приложение: съгласно текста

                                                                               НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ
                                                                                                   на Министър-председателя:
                                                                                                      РУМЯНА БЪЧВАРОВА
                                                                                                     София, бул. Дондуков“ N 1,

jpg2pdf (8)

Leave a Comment