Писмо на Министъра на правосъдието относно инициативата за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“.

до

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА върховния КАСАЦИОНЕН съд

до

Г-Н ГЕОРГИ ЧОЛдКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

до

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР

до

Г-Н ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТд ЗА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО придоыттото ИМУЩЕСТВО

КОПИЕ:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „ЮРИСТИ СРЕЩУ

КОРУПЦИЯТА”

Относно: Инициатива за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В Министерството на правосъдието е получено писмо с рег. № 66-00-123/16.07.2018 г. от г-н Александър Манолов председател на УС на сдружение „Юристи срещу корупцията“. Писмото е по повод инициатива за изработване на „Правила за противодействие на корупцията в съдебната система”. Посочено е, че съгласие за участие в инициативата са изразили председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, Главният прокурор и председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

С оглед на изразеното от Вас съгласие, моля да ни уведомите, считате ли, че в контекста на принципа за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията) и на независимостта на съдебната власт, гарантирана от чл. 117, ал. 2 от Конституцията, тази инициатива следва да бъде под патронажа на Министъра на правосъдието.

Моля да ни уведомите и за Вашата позиция по отношение на евентуалноразширяване формата и предмета на работната група.

Ако групата бъде формирана от представляваните от Вас институции, изразяваме готовност в нейната работа да вземе участие представител на Министерството на правосъдието.

Приложение:

  1. Писмо с рег. № 66-00-123/16.07.2018 г. на председателя на УС на сдружение „Юристи срещу корупцията”
  2. Писмо с изх. № 338/07.06.2017 г. на председателя на ВКС

З. Писмо с изх. № 811/14.12.2017 г. на председателя на ВАС

  1. Писмо с изх. № 1475/22.05.2017 г. на Главния прокурор
  2. писмо с изх. № цу 01/7876/29.06.2018 г. на председателя на КПКОНПИ

С УВАЖЕНИЕ,

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.1 1.2

Leave a Comment