Отговор на президента на РБ- г-н Румен Радев

 

                                                                                                                     Д о                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НПО

                                                                                               „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

УВажаеми agBokam МанолоВ,

Бих uckaл ga Bu благоgаря за отnравените nозgравления no noвoд избирането ми за nрезизент на Penyбnuka България.

Уверявам Bu, че ще защитавам аkтивно u безkомnромисно интереса  на българсkия народ u ще отстоявам достойнството u npaвama на гpaждaнume.

През  годините на моя мандат npeзuдeнmckama институция ще бъде отворена за аkтивен дuaлoг c всичkи държавни институции, обществени организации u граждaнu. Heka обединим усилията u кanaцumema на нацията, за дa изградим заедно едно no-cnpaвeдлuвo общество, в кoemo заkонът, моралът, толерантността u coлuдapнocmma са основна ценност.

Жеnая Bu зgраве u ycnex!

01 февруари 2017 г.

 

 

Румен Pageв
пРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

jpg2pdf (2)

Leave a Comment