Отговор на председателя на ВКС г-н Лозан Панов

 

РЕПVБЛИКА БЪПГАРИЯ

ВЬРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
съд

 

ДО

АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

УЛ. „НЕРАЗДЕЛНИ“ 16

ГР. СОФИЯ 1164

УВАЖАЕМИ АДВОКАТ МАНОЛОВ,

Благодаря Ви за топлите поздравления по повод всrьпването ми в длъжност като председател на Върковния касационен съд. Вярвам, че моите лични усилия и усилията на съдийската общност за осъществяването на съдебната реформа ще защитят независимото правосъдие като висша ценност на нашето съвремие.

Пожелавам и на Вас здраве, лични и професионални успехи.

Поднасям почитанията си.

отговор на лозан панов