Отговор на министъра на околната среда и водите на становището ни във връзка с ремонтните дейности на бул. Дондуков

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

„ЮРИСТИ СРЕЩУ коруnциятл“

 

Относно: Становииуе на неправителствена организация .. Юристи срещу корупцията“ във връзhа с ремонтни дейности на бул. Дондуков, гр. София

УВАЖEАEМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) високо цени заинтересованосrга на всички граждани и организации, относно проблемите на околната среда и подкрепя. в рамките на своите възможности и компетентност, дейностите и мерките насочени към подобряване състоянието на компонентите на околната среда.. в т.ч. на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и на шумовото замърсяване.

Както е добре известно, по отношение на КАВ проблем на територията на цялата страна. включително в Столична община, са превишенията на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10), като основните източници на замърсяване са битовото отопление и автомобилният транспорт. Съгласно законодателството, в районите в които нивата на един или няколко замърсителя превишават установените норми, постигането на съответствие трябва да бъде осигурено чрез изпълнение на общински програми за КАВ по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), (оон.. ТВ. ор.45, 1996г.). Отговорни за разработването на програмите и за изпълнението на заложените в тях мерки са кметовете на съответните общини. В тях трябва да бъдат взети предвид всички източници на замърсяване и да бъдат предвидени мерки за намаляването им. Съгласно програмата на Столична община, транспортьт е единият от двата най-сериозни източника на ФПЧ1о, след битовото отопление през зимния период. Законодателството по опазване чистотата на въздуха дава изрична възможност на местните власти да прилагат мерки с цел намаляване на вредното въздействие на транспорта. От своя страна МОСВ търси допълнителни възможности за това, във връзка с което е планирано в най-скоро време да започне работа междуведомствена работна грvпа. Във връзка с повдигнатия от вас конкретен въпрос, ви информираме, че според наличната информация, емисиите на ФПЧ1о от т.н. вторично разпрашаване са относително по-малко, отколкото преките емисии от автомобилnия транспорт. Тези емисии зависят от фактори като състоянието на настилката, скоростта на движение на превозните средства, състоянието на автомобилnия парк и др. За съжаление, не разполагаме с данни за евентуална разlика между разпрашаването при асфалтова настилка и при паваж, за да можем да се произнесем по нея. По отношение на шумовите нива, съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр.74/2005г.), Столична община е направила оценка и има разработена стратегическа карта за шум (СКШ), резултатите от която я нареждат сред най-шумните европейски градове. Анaлизът показва. че шумът от трафика е с най-голям принос за високите шумови нива, които в много случаи превишават граничните стойности, съгласно табл.2 на Приложение N22 от Наредба N_о6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието., граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 1 8.07.2006г.). Съответно е разработен и приет от Столичен обшински съвет ,.План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в агломерация София“, актуализиран през 2014г. Едяа от основните предвидени за реализиране мерки, която е оценена и като много ефективна, е„Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива, като например преминаване от пътна настилтка тип „паваж“ към „асфалтова“ настилка за намаляване на нивата на шума. Обезшумяване на релсовия път, монтаж на шумо и вноронзоzадионин eлeменти. Реализация на пробиви на ключови кръстовища, което намалява шума при задръствания (използване на клаксони от шофьорите на МПС) и вредните емисии в околната среда. Реализация на зелени вълни“. Съгласно чл.15 ап.1 от Закона за защита от шума в околната среда. кметовете на общини са компетентния орган за осъшествяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива и за контролиране изпътнението на плановете за действие към СКШ.

В заключение, искаме да подчертаем, че общинските власти са комnетентни при избора на градоустройствени решения, в т. ч. и за вида на пътната настилка на бул. „Дондуков“, но тяхна е и отговорността за спазване на нормите за качество на атмосферния въздух, както и нормите за шум.

Красимир Живков,

заместник-министър на околната среда

jpg2pdf (7)     jpg2pdf (8)

Leave a Comment