Отговор на ЗАМЕСТИИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ ИА ЕВРОПЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ г-жа Меглена Кун ева

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

No………………………………………………..

  2015 г 

до

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ

„ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

КОПИЕ: КАБИНЕТ НА МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Най-напред бих искала да Ви уверя, че превенцията и противодействието на корупцията и организираната пресrьпност е ключов управленски приоритет на действащото правителство. Без съмнение, Докладът на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка е ценен външен поглед за предизвикателствата, пред които сме изправени в тази област, и силен инструмент за подкрепа и ускоряване на необходимите реформи.

На второ място, бих искала да Ви информирам, че със заповед на минисrьр- председателя е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да изготви задълбочен анализ на изпълнението на политикитеза противодействие на корупцията,в това число на системата от органи с антикорупционни правомощия. В следващите седмици очакваме доклада на работната група.

Също така, в близките дни предстои да бъде публикуван Анализът на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната пресrьпност, изготвен в рамките на проект по оперативна програма „Административен капацитет“. На тази основа ще можем да формираме нов подход в антикорупционната политика, както и да предложим конкретни мерки от нормативен и организационен характер, които да доведат до отчетливи успехи в превенцията и противодействието на корупцията. В процеса по изработване и изпълнение на политики от голямо значение за нас са предложенията на неправителствения сектор, поради което благодаря за представената от Вашата организация идея. Уверявам Ви, че тя ще бъде обсъдена в рамките на общата концепцияза институционалната рамказа противодействие и превенция на корупцията. Разчитаме на Вашата подкрепа и доброто ни сътрудничество в бъдеще.

ЗАМЕСТИИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ПО КООРДИНАЦИЯ ИА ЕВРОПЙСКИТЕ  ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ 

Меглена Кун ева

jpg2pdf (3)

Leave a Comment