ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕДЕНИЕТО НА БИВШИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО САБРИЕ САПУНДЖИЕВА

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

Адрес: гр. София 1000, ул. Славянска № 1

З А Я В Л Е Н И Е

За достъп до обществена информация

на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ

от

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, телефони за контакт: 02/ 865 31 09; 0888 42 56 48

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с множеството публикации и репортажи в медиите и интернет пространството, и получени сигнали в представляваната от мен неправителствена организация относно поведението на г-жа Сабрие Сапунджиева – бивш заместник-министър на правосъдието, ще извършим проверка, поради което молим да ни бъде предоставен достъп до обществена информация за следното:

От кога до кога и каква длъжност е заемала г-жа С. Сапунджиева в Министерството на правосъдието?
В какви конкурси за избор на нотариуси, на частни съдебни изпълнители и други е участвала г-жа С. Сапунджиева, в какво качество и кои са били другите членове на комисиите?
Има ли случаи г-жа С. Сапунджиева да е подписвала документации за възлагане на обществени поръчки, както и документации по оперативни програми, по които бенефициент или партньор е Министерството на правосъдието?
Предоставено ли е ведомствено жилище на г-жа С. Сапунджиева – на какво основание и за какъв период от време? Проверявано ли е, ако й е предоставено такова, дали е притежавала собствено жилище в гр. София към съответния момент? По тези въпроси какво г-жа С. Сапунджиева е декларирала?
Ако й е предоставено ведомствено жилище, правен ли е основен ремонт в него, на каква стойност, на какво основание, от кого и по чие разпореждане?
Има ли писмени данни за намеса на г-жа Сапунджиева в качеството й на заместник-министър при извършване на сделка за замяна на апартамент в с. Ботунец с по-голям такъв в гр. София? По чие разпореждане е станало това и има ли данни в Министерството на правосъдието за тази сделка?
Какви декларации г-жа С. Сапунджиева е подписвала за имотното си състояние, за конфликт на интереси и други, като молим да ни бъдат предоставени копия от тях.

Предпочитана форма за предоставяне на достъп до обществената информация: копия на хартиен носител.

Като съмишленици Ви пожелаваме успех в извършването на реформа в така нереформираната съдебна система и Ви уведомяваме, че за резултата от проверката, ще бъдете информирани.

С уважение,

Адв. Александър Манолов – председател на Неправителствена организация „Юристи срещу корупцията“

Leave a Comment