ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-ЖА МИГЛЕНА КУНЕВА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАБЧ

ДО

Г-ЖА МИГЛЕНА КУНЕВА –

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ

И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

На Ваш изх. № 08.10-194/ 29.10.2015 г.

КОПИЕ: ДО

Г-ЖА АНЖЕЛИНА ТОТЕВА –

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

За достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ

от

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, представлявана от адв. Александър Манолов, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. Неразделни № 16, телефони за контакт: 02/ 865 31 09; 0888 42 56 48

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Благодарим Ви за вниманието, което проявявате към нашата организация, като Ви уверяваме, че ще продължим със същата настойчивост да следим работата на институциите и да информираме компетентните органи за нередности и корупционни практики.

Във връзка с многобройни сигнали, получени от граждани, в момента наблюдаваме работата на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Ще се съгласите с нас – нейната дейност е изключително важна, още повече на фона на миграционната криза.

В момента няма да вземем отношение по писмото от председателя на ДАБЧ, което получихме, а ще изчакаме резултата от проверките на нашите специализирани органи. Ще обърнем внимание само върху факта, който се споменава в писмото от председателя на ДАБЧ до Вас и до нас. Признава се фактът, че в периода, когато за всички останали сънародници в чужбина действа забрана, въведена от самото ръководство на ДАБЧ – да не се приемат заявления за български произход (през м. август 2015 г.), в същия този период – на 05.08.2015 г. са приети документите на албански граждани след среща с председателя и зам.-председателя на ДАБЧ с ръководството и членове на Дружество „Просперитет Голо Бърдо“ – Албания.

Този факт сам по себе си потвърждава нашата информация: Нарушен е установеният вътрешноведомствен ред по прием на заявления – избирателно, конкретно за членове на това сдружение и техните заявления са уважени по привилегирован начин. Най-малкото това е конфликт на интереси.

Допълнително се признава обстоятелството, че със съдействието на ДАБЧ са отпуснати средства за инициативите на дружеството в Албания – Голо Бърдо. Във връзка с това моля да разпоредите на ДАБЧ в качеството на задължен субект по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), на основание чл. 24, ал. 1 от същия закон, да ни бъде предоставена информация за следното:

1. За периода 2012 г. – 2015 г. какви средства са отпуснати от бюджета за нуждите на физически или юридически лица от чужбина с посочване на конкретните суми и конкретните ползватели?

2. На какво основание са отпускани средствата по т. 1?

3. Издавани ли са на физическите лица и членове на юридическите лица по т. 1 удостоверения за български произход?

Предпочитана форма за предоставяне на достъп до обществената информация: копия на хартиен носител.

С уважение,

АДВ. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ –

Председател на Неправителствена организация

„Юристи срещу корупцията“

Leave a Comment