Сдружение „Юристи срещу корупцията” е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност.

То е доброволно обединение на юристи, които с общи средства и усилия ще се стремят към ликвидиране на корупцията в Република България. Основната цел на Сдружението е борба с корупцията в Република България, като се акцентира върху ликвидирането й в съдебната система, държавните и обществени структури.

Сдружението е учредено да съдейства за развитието на гражданското общество, за консолидиране на усилията в борбата за открито управление, за прозрачност и непредубеденост при вземане на решения от служителите в държавните и общински структури. Търси се активно съдействие и сътрудничество с гражданите за изграждане на независима и безпристрастна съдебна система. Цел на сдружението е да популяризира сред гражданското общество точно и недвусмислено определение на понятието „корупция” във всичките му форми, като създаде обществена нетърпимост към него и даде възможност на гражданите да правят предложения за противодействие на това явление.

Подайте сигнал за корупция